Uit een onderzoek van ANS Adviesgroep kwam naar voren dat veel begraafplaatsbeheerders voornamelijk met vragen zitten rondom grondwater. Hoge waterstanden zijn hinderlijk bij zowel het ter aarde bestellen als het onderhoud van graven. Volgens het besluit op lijkbezorging behoren graven tenminste 30 cm boven de gemiddelde grondwaterstand te liggen. Wat zijn de oorzaken van wateroverlast en hoe kan de QuickScan u helpen met het vinden van de oorzaak van de wateroverlast op uw begraafplaats? U leest het in dit artikel.

Verschillende oorzaken wateroverlast

Wateroverlast kan verschillende oorzaken hebben en combinaties van oorzaken; hogere grondwaterstanden, slecht doorlatende bodem, zettingen van de ondergrond, veranderingen in grondwateronttrekkingen, toename in neerslag en vooral de hoeveelheid regenwater per keer (piekbuien), nieuwbouw en verharding rondom waardoor de grotendeels onverharde begraafplaats steeds meer water moet verwerken, etc.

Grondwater QuickScan

Meten is weten

De diverse oorzaken vragen om diverse oplossingen en om te bepalen wat de wateroverlast veroorzaakt, is onderzoek vereist. Een dergelijk onderzoek dient de volgende stappen te doorlopen;

  1. Uitvoeren terrein- en omgevingsinspectie en vooronderzoek (de QuickScan)
  2. Uitvoeren boringen en eventueel sonderingen
  3. Plaatsen peilbuizen en opnemen van waterstanden
  4. Uitvoeren waterpassingen (D-GPS)
  5. Uitvoeren doorlatendheidsmetingen

De Grondwater QuickScan

In stap 1; de QuickScan, beoordelen we of en zo ja; in welke vorm en mate we de vervolg stappen moeten doorlopen. De uitvoer van de scan begint met een terreininspectie bij voorkeur op een moment dat de wateroverlast zichtbaar is (plassen, drassige grond e.d.). Bij de inspectie lopen we de waterafvoer na en aan de hand van enkele ondiepe boringen, verkrijgen we een eerste indruk van de grondslag in de bovenste halve meter. Ook brengen we aspecten in kaart als oppervlaktewater, verharding, hoogteverschillen e.d.

Het vooronderzoek vult de terreininspectie aan en richt zich op plaatselijke geologie, de aanleg en ophogingsgeschiedenis van de begraafplaats en zaken zoals nieuwbouw op en rond de begraafplaats, grondwateronttrekkingen, onderhoud nabijgelegen watergangen (baggeren e.d.), etc.

ANS, adviesgroep, peilgegevens, grondwater, quickscan, begraafplaats

Wilt u meer weten over Grondwater QuickScan aan voor een vaste prijs. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Belinda Boekee via 020 76 70 130 of stuur een e-mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Zij vertelt u graag over de mogelijkheden.
--

ANubiS logo Hi Res voor nieuwsbrief 2

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com